สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรชั้นนำในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

+ เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป
+ นำงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

+ เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสร้างผลงานที่มีคุณค่าสู่การเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
+ เสริมสร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สอดคล้องกับสังคมไทย

Font Resize
X