ประวัติการก่อตั้ง

๑.  รัฐบาล ภายใต้การนำของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๘  เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา  โดยผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร แล้วนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภา

๒.  วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้เห็นชอบให้เพิ่มเติม  “สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” เป็นหน่วยงานใหม่ระดับกรมในกระทรวงวัฒนธรรม ตามที น.พ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นผู้เสนอ

๓.  วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๕ มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการรัฐสภา ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งสำนักงานคณะ กรรมการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา ศิลปิน นักวิชาการ ผู้บริหารระดับสูงในการดำเนินงานวัฒนธรรม และผู้สนับสนุนจำนวนมาก ทุกคนมีความคิดตรงกันว่าสมควรก่อตั้งกรมนี้ และยินดีให้การสนับสนุน

๔.  วัน ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาได้ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เพิ่ม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงวัฒนธรรม

๕.  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พศ…และมีมติเห็นชอบมาตรา ๓๙ (๖) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนออกเสียง ๗๙ ต่อ ๓๕

๖.  วัน ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ประกาศใช้พระราชญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้มีส่วนราชการ ๒๐ กระทรวง และมีสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงวัฒนธรรม

๗.  วัน ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ลงนามประกาศใช้ใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕

ความจำเป็นในการจัดตั้งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๑.  องค์ประกอบที่สำคัญขั้นพื้นฐานอันนำไปู่คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ของมนุษย์คือ ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต ศิลปะนำไปสู่การพัฒนาภูมิปัญญา การเรียนรู้ การสร้างสรรค์ใหม่ ๆ การยกระดับจิตวิญญาณให้มีความละเอียดอ่อนไปสู่ความเป็นอิสระทางปัญญา อันเป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทั้งในโลกปัจจุบันและอนาคต ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของคน เพราะคนจะต้องพัฒนาปรับตัวในการใช้ศิลปะการดำรงชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อก้าวไปสู่โลกโลกยุคใหม่ที่มีพลวัตตลอดเวลา

๒.  ศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยจะเป็นส่วนที่เติมเต็มให้การดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความเด่นชัด ครอบคลุมครบทุกด้านอย่างเป็นเอกภาพ

๓.  ศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยในปัจจุบันควรได้รับการดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอยู่เสมอ ต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่ขาดตอน โดยมีวัตุประสงค์ ดังนี้

๓.๑    เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน

๓.๒    เพื่อสร้างสรรค์ สะสม และสร้างต้นทุนใหม่ทางวัฒนธรรม ให้แก่สังคม

๓.๓    เพื่อพัฒนาให้เกิดคุณประโยชน์ต่อชาติในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและศิลปการบันเทิง๓.๔    เพื่อให้รู้เท่าทันและก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรม

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่กิจการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาภูมิปัญญา และการประยุกต์ใช้ในสังคม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑)   ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

(๒)   ประสานงานเครือข่ายองค์กรศิลปวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

(๓)   จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

(๔)   ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และการประยุกต์ใช้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

(๕)    ระดมทรัพยากรและจัดให้มีกองทุนหรือแหล่งทุนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

(๖)   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


Photo credit : https://www.pexels.com/photo/architecture-blue-sky-bright-building-419480/

Font Resize
X