ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

TORโครงการจ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์ศิลปินศิลปาธรและเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง : โครงการจ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์ศิลปินศิลปาธรและเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างดำเนินโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน “ณ สยาม” ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๓ (The 3rd Bangkok Art Festival)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง : การจ้างขนส่งผลงานศิลปะจากประเทศไทย – กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส (ไป – กลับ) โดยทางเรือ ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยไทย – โปรตุเกส ของนายสมบูรณ์ หอมเทียนทอง (วงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท)

1 2 3 4 14
Page 2 of 14
Font Resize
X