ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบโล่รางวัล

178views

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งแบบที่ได้รับคัดเลือกจะนำใช้เป็นต้นแบบในการจัดทำโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช. แบบใหม่ต่อไป โดยแนวคิดในการออกแบบต้องแสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์กร ป.ป.ช. ที่มุ่งยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ความซื่อสัตย์สุจริต สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nacc.go.th หัวข้อ “เชิญชวนร่วมประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช.” การส่งผลงานเข้าประกวด ท่านสามารถส่งผลงานด้วยตนเอง ณ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี) ในวันและเวลาราชการ หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “การประกวดออกแบบ โล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช.” โดยจัดส่งมาที่ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ การจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๑๕ และ ๐ ๒๕๒๘ ๔๗๑๓

Leave a Response

Font Resize
X