ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดงานแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย

306views

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยเพื่อการสวมใส่ทุกวัน
Ready to Wear โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเป็นการสนับสนุนนักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวไทยในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ทำจากผ้าไทย ให้มีความทันสมัยและสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านผ้าไทยให้มีรายได้ จากการนำผลิตภัณฑ์ผ้าไทยมาจำหน่าย โดยเฉพาะผ้านั้นเป็นผ้าที่ถักทอมาจากภูมิปัญญาของผู้ประกอบการแต่ละพื้นที่ อาทิ กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์    กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เป็นต้น อันนับเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าไทยอีกด้วย และ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการลที่ ๙ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๖ พรรษา ในปี ๒๕๖๑ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้คัดเลือกนักออกแบบ Designer ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย จำนวน ๔ ท่าน มาเป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน จำนวน ๘๖ ชุดผลงาน ประกอบด้วย ๑) นายธีระ ฉันทสวัสดิ์ จำนวน ๓๐ ชุด ๒)นายพลัฏฐ์ พลาฎิ จำนวน ๓๐ ชุด ๓)นายประภากาศ อังศุสิงห์ จำนวน ๑๓ ชุด และ๔) นายเอก ทองประเสริฐ จำนวน ๑๓ ชุด ในการนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้นำผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายแนวร่วมสมัยและสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน รวม ๔๐ ชุด ของนักออกแบบชาวไทย ๒ ท่าน จากโครงการฯ คือ คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ และคุณพลัฏฐ์ พลาฎิ เป็นชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไหมจาก กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผ้าทอมือไปแสดงผลงานในรูปแบบแฟชั่นโชว์ และร่วมการสัมมนาวิชาการด้านผ้าไทย เมื่อวันที่๒๑พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสเปน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย จากโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยเพื่อการสวมใส่ทุกวัน (Ready to Wear) ณ พิพิธภัณพ์ผ้าไหม (Colegio del Arte Mayor de la Seda) เนื่องในโอกาสงานนิทรรศการผ้าไหมไทย ณ เมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปน โดยมีประธานพิพิธภัณฑ์ผ้าไหม Mr. Vicente Genovés สมาชิกสภาเมืองบาเลนเซีย Mr. Jose Maria Chiquillo ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปะและการออกแบบแห่งบาเลนเซีย Mrs. Rosa Esteban และ ผู้อำนวยการสถาบันการแต่งหน้าและทำผม MGM Professional Makeup ตลอดจนบุคคลสำคัญอื่นๆ และผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน ในเมืองบาเลนเซีย อาทิ ประธานหอการค้าเมืองบาเลนเซีย สมาชิกสภาเมือง ผู้แทนรัฐบาลแคว้นบาเลนเซีย มาร่วมเป็นเกียรติ ตลอดจนชาวบาเลนเซีย และชุมชนคนไทยในเมืองบาเลนเซีย ให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมากกว่า ๒๕๐ คน และเมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๖๑ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสเปน เข้าร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับผ้าไหมไทย ณ สถาบันศิลปะและการออกแบบแห่งบาเลนเซีย (Escola d Art i Superior de Disseny de València) ในโอกาสนี้ คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ และคุณพลัฏฐ์ พลาฎิ สองดีไซเนอร์จากโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยเพื่อการสวมใส่ทุกวัน (Ready to Wear) ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับผ้าไทยกับการนำไปใช้ โดยมีนักศึกษาของสถาบันฯ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า ๑๐๐คน
งานนิทรรศการผ้าไหมไทย และงานแสดงแฟชั่นโชว์ ดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสเปน เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมไทยในตลาดต่างประเทศ

Leave a Response

Font Resize
X