ทำเนียบศิลปินวรรณศิลป์

Rachel V. Harrison

301views

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : Rachel V. Harrison
สาขา : วรรณศิลป์
ที่อยู่ :
การศึกษา : ปริญญาเอก University of London, UK
ประวัติโดยย่อ
Dr. Rachel V. Harrison เป็นชาวอังกฤษ เกิดที่กรุงลอนดอน และศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกที่ SOAS (School of Oriental and African Studies) มหาวิทยาลัย London ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้าน Thai Studies โดยผู้ริเริ่มก่อตั้งสาขาวิชานี้คือ ศาสตราจารย์ E.H.S. Simmonds ซึ่งมีผู้ช่วยคนไทยคือ ศาสตราจารย์ ดร. มานัส จิตตเกษม ทั้งคู่สอนวิชาภาษาและวรรณกรรมไทยให้สถาบันนี้มาตั้งแต่ยุคแรก ๆ และ Dr. Rachel V. Harrison ก็เป็นลูกศิษย์ที่เรียนภาษาและวรรณกรรมไทยกับบุคคลทั้งสองจนประสบความสำเร็จในฐานะนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเรื่องวรรณกรรมไทยของมหาวิทยาลัยลอนดอนในปัจจุบัน สมัยเป็นนักศึกษาเธอเคยเดินทางมาค้นคว้าที่เมืองไทยจนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจน มีเพื่อนเป็นคนไทยและชอบอาหารไทย ความสนใจพิเศษของเธอคือเรื่องสตรีศึกษา และหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของเธอคือการศึกษาวิจัยผลงานเขียนของ ศรีดาวเรือง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของสถาบัน SOAS ที่ใจกว้างยอมให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกเขียนดุษฎีนิพนธ์ให้หัวข้อซึ่งว่าด้วยนักเขียนไทยร่วมสมัย นอกจากจะค้นคว้าและแปลเรื่องสั้นของศรีดาวเรืองไว้จำนวนหนึ่งแล้ว เธอยังได้ศึกษางานของนักเขียนศตรีไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันอีกหลายคน เช่น งานเขียนแนว Erotic ของนักเขียนสตรีรุ่นแรก ๆ ของไทยที่มีนามว่า ธิดา บุนนาค ปัจจุบัน Dr. Rachel V. Harrison ยังสอนภาษาและวรรณกรรมไทยอยู่ที่ SOAS โดยดำรงตำแหน่ง Reader (เป็นระบบอังกฤษเทียบเท่าตำแหน่งศาสตราจารย์) และผลิตผลงานวิชาการด้านวรรณกรรมในบริบทไทยจำนวนมาก
รางวัลที่เคยได้รับ :
ผลงานที่ผ่านมา : พ.ศ. ๒๕๓๗ “A Drop of Glass and Other Stories” รวมเรื่องสั้นที่แปลจากงานของศรีดาวเรือง พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดวงกมล ในเล่มมีเรื่อง “Father” (พ่อ) “My Friend Has Not Yet Returned from the City” (เพื่อนฉันยังไม่กลับจากในเมือง) “The Mating Snakes” (งูเกี้ยว) “Hot Frog Tom Yum” (ดุจดั่งจะคายคืน) “The Mosquito Net” (มุ้ง) ฯลฯ

Leave a Response

Font Resize
X