ทำเนียบศิลปินวรรณศิลป์

David A. Smyth

76views

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : David A. Smyth
สาขา : วรรณศิลป์
ที่อยู่ :
การศึกษา : ปริญญาเอก University of London, UK
ประวัติโดยย่อ
Dr. David A. Smyth เป็นชาวอังกฤษผู้ซึ่งสนใจในภาษาและวรรณกรรมไทย เขาเคยเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยช่วงกลางทศวรรษ ๒๕๑๐ ถึงต้นทศวรรษ ๒๕๒๐ โดยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศรีนครินทรวิโรฒ เขาศึกษาภาษาไทยจนแตกฉานและเขียนตำราสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Lecturer (เป็นระบบอังกฤษเทียบเท่าตำแหน่งรองศาสตราจารย์) ที่ SOAS (School of Oriental and African Studies) มหาวิทยาลัย London ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้าน Thai Studies โดยผู้เริ่มก่อตั้งสาขาวิชานี้คือ ศาสตราจารย์ E.H.S. Simmonds ซึ่งมีผู้ช่วยคนไทยคือ ศาสตราจารย์ ดร. มานัส จิตตเกษม ทั้งคู่สอนวิชาภาษาและวรรณกรรมไทยให้สถาบันนี้มาตั้งแต่ยุคแรก ๆ และ Dr. David A. Smyth ก็เป็นลูกศิษย์ที่เรียนภาษาและวรรณกรรมไทยกับบุคคลทั้งสองจนประสบความสำเร็จในฐานะนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเรื่องวรรณกรรมไทยของมหาวิทยาลัยลอนดอนในปัจจุบัน และผลิตผลงานวิชาการด้านการสอนภาษาและวรรณกรรมในบริบทไทยจำนวนมาก
รางวัลที่เคยได้รับ :
ผลงานที่ผ่านมา :
๑. ๒๐๐๓: No Way Out : a novel (แปลจากเรื่อง “จนตรอก” ของชาติ กอบจิตติ). Thailand : Howling Books.
๒. ๒๐๐๑ : A Century of Thai Cinema by Dome Sukvong and Sawasdi Suwannapak (translated and edited). London : Thames and Hudson.
๓. ๒๐๐๐ : A Century of Thai Graphic Design by Anek Nawikamun (translates and edited). London : Thames and Hudson1998 : The Sergeant’s Garland and other stories. ร่วมกับ มานัส จิตตเกษม Kuala Lumper: Oxford University Press
๔. ๑๙๙๔ : The Prostitude by K. Surangkhanang (introduced and translated). Singapore : Oxford University Press
๕. ๑๙๙๐ : Behind the Painting and other stories by Siburapha (introduced and translated). Singapore : Oxford University Press

Leave a Response

Font Resize
X