ทำเนียบศิลปินวรรณศิลป์

Benedict R.O’G Anderson

94views

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : Benedict R.O’G Anderson
สาขา : วรรณศิลป์
ที่อยู่ :
การศึกษา : ปริญญาเอก Cornell University, USA
ประวัติโดยย่อ
ศาสตราจารย์ ดร. Benedict R.O’G Anderson เป็นคนอเมริกันเชื่อสายไอริช เกิดที่เมืองคุณหมิง ประเทศจีน และมาเติบโตที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Cornell เชี่ยวชาญด้านอินโดนีเซียศึกษา ผู้สนใจค้นคว้าวิจัยเรื่อง “การเมืองสมัยใหม่ในอุษาคเนย์” เคยรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการวารสาร Indonesia และมีบทบาทอย่างยิ่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องอินโดนีเซียที่เรียกร้องให้มีการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองของอินโดนีเซีย และสนับสนุนการเรียกร้องเอกราชของติมอร์ตะวันออก ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกรัฐบาลซูฮาร์โต้ขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศ จนทำให้เขาเปลี่ยนมาสนใจศึกษาวรรณกรรมไทยสมัยใหม่อยู่ระยะหนึ่ง ดังมีผลงานปรากฏอยู่ในหนังสือ In the Mirror : Literature and Politics in Siam in the American Era (1985) ที่หลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศใช้เป็นตำราประกอบการเรียนด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โดยเขาทำงานร่วมกับ รุจิรา เมนดิโอเนส และสุชาติ สวัสดิ์ศรี เมื่อปี ๒๕๒๘ ในการร่วมเป็นผู้คัดสรรเรื่องสั้นไทยมาแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยนำเสนอในภาคเรื่องสั้นในเล่มจำนวน ๑๓ เรื่องที่เขียนโดยสุจิตต์ วงษ์เทศ วิทยากร เชียงกูล ลาว คำหอม วาณิช จรุงกิจอนันต์ วัฒน์ วรรลยางกูน ศรีดาวเรือง ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ กรณ์ ไกรลาศ มานพ ถนอมศรี นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ สำรวม สิงห์ และประทีป ชุมพล ระหว่างปี ๒๕๑๐ – ๒๕๒๒ ปัจจุบันเขาเกษียณจากงานประจำที่เป็นศาสตราจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยคอร์แนล ผู้อำนวยการ Cornell Southeast Asia Program และผู้อำนวยการ Modern Indonesia Project แต่ยังทำงานเขียนบทความทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และเดินทางมาเยือนเมืองไทยเป็นประจำทุกปี หนังสือวิชาการที่รู้จักแพร่หลายนอกจากเล่มที่กล่าวไปแล้ว อาทิ Java in Time of Revolution (1972), Imaged Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (1983), Under Three Flags : Anarchism and the Anti-colonial Imagination (2005)
รางวัลที่เคยได้รับ :
ผลงานที่ผ่านมา :
๑. กมลสันดาน
๒. เหมือนอย่างไม่เคย
๓. อีกไม่นานเธอจะรู้
๔. มิชิแกนเทสต์
๕. ก่อนถึงดวงดาว
๖. แม่พระคงคา เถ้าแก่บัก และหมา
๗. หมู่บ้านรถไฟ
๘. คนอ่านหนังสือ
๙. ในกระจกเงา
๑๐. ยาเม็ดสีชมพู
๑๑. ๑๒.๐๐ น.
๑๒. กำไลคอ
๑๓. ผืนน้ำและผืนดิน

Leave a Response

Font Resize
X