ทำเนียบศิลปินวรรณศิลป์

เสาวณีน์ นิวาศะบุตร

69views

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : เสาวณีน์ นิวาศะบุตร
สาขา : วรรณศิลป์
ที่อยู่ :
การศึกษา :
รางวัลที่เคยได้รับ :
ผลงานที่ผ่านมา :
๑. พ.ศ. ๒๕๕๓ “His Majesty the King and the Royal Initiatives towards Balancing Thailand’s Development” แปลจากเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการเพิ่มความสมดุลในการพัฒนา” โดน รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์คอมมมูนิเคชั่นส์
๒. พ.ศ. ๒๕๕๓ “Hidden Cooruption” แปลจากเรื่องที่เขียนโดย ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ สำนักพิมพ์ Openbooks
๓. พ.ศ. ๒๕๕๒ “A Collection of Poetry by Angkarn Kalayanapong”
– A Poet’s Wish – ปณิธานกวี
– A Dew Castle – วิมานน้ำค้าง
– Poems – กาพย์กลอน
– Scoop the sea – วักทะเล
แปลจากบทกวีของ อังคาร กัลป์ยาณพงศ์ ในโครงการวรรณศิลป์ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมสำกนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๔. พ.ศ. ๒๕๕๑ “Reversing the Flow to Reveal the Facts” แปลจากบทความเรื่อง “ทวนกระแสร์เพื่อความจริงแท้ปรากฏ” แต่งโดย เขมานันทะ ในโครงการวรรณศิลป์ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๕. พ.ศ. ๒๕๕๑ “The Movement of Thailand’s Health System Reform” แปลและรวบรวม-เรียบเรียงจากเอกสารของสำนักงานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

Leave a Response

Font Resize
X