ทำเนียบศิลปินวรรณศิลป์

ชณัณกร เพ็ชรวัฒนา (“นัทยา” “ดนยา” “นันทวัน” “ทรงสวัสดิ์ แสงมณี” “นันทวัน เพ็ชรวั

74views

ประวัติโดยย่อ :
ชื่อ – นามสกุล : ชณัณกร เพ็ชรวัฒนา (“นัทยา” “ดนยา” “นันทวัน” “ทรงสวัสดิ์ แสงมณี” “นันทวัน เพ็ชรวั
สาขา : วรรณศิลป์
ที่อยู่ : ๑๗๐/๒๕ ซอยบางอุทิศ (เจริญกรุง ๙๙) ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
การศึกษา : ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติโดยย่อ
เป็นชาวกรุงเทพฯ จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และบรรณารักษศาสตร์ ในระหว่างที่ทำงานอยู่ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหลากหลายหน้าที่ ทั้งในงานต่างประเทศ งานวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานแปลงานล่ามให้องค์กร (in – house translator, writer, interpreter) ต่อมาได้ทุนมูลนิธิเอเชียไปเรียนต่อในระดับและสาขาวิชา Cert. In Continuing Education : Workshop “Counseling – Basic Skill and Technique for Project Implementation” และ Cert. In Welfare for the Aged ที่ Temple University ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา และได้เข้าอบรม ศึกษา – ดูงาน – เข้าร่วมประชุม/สัมมนาในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน อังกฤษ เป็นต้น และยังได้เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศหลายครั้ง นอกจากผลงานเล่มแล้วยังทำงานแปลบทวีดิทัศน์แนะนำองค์กร งานแปลบทวีดิทัศน์ให้บริษัทผลิตโฆษณา งานแปลเอกสารราชการ ส่วนงานกิจกรรม เป็นกรรมการบริหารและสารณียกร ชมรมนักแปลและล่าม และสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย (๒๕๓๘ – ๒๕๕๓) เป็นกรรมการอำนวยการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน (๒๕๔๘) อาจารย์พิเศษนักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “ศิลปะการเขียนภาษาไทยในงานแปล” และกรรมการห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง
รางวัลที่เคยได้รับ :
ผลงานที่ผ่านมา :
๑. พ.ศ. ๒๕๔๗ แปล พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ (๒๕๔๗)
๒. พ.ศ. ๒๕๔๗ แปลงานบางบทและบทคัดย่อของหนังสือเรื่อง “ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ.๒๕๑๙ – ๒๕๒๖” (๒๕๔๗) พิมพ์โดย สปรส.
๓. พ.ศ. ๒๕๔๖ The Dratf Law on National Health as aThai’s Health Constitution แปลจาก (ร่าง) พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง “ธรรมนูญสุขภาพคนไทย” พิมพ์โดย สปรส.

Leave a Response

Font Resize
X