แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

+ แผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๑

+ แผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๑
+ แผนยุทธศาสตร์ สศร. ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
+ รายงานผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๐

+ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

+ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๘

+ ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

+ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๗
+ โครงการการถ่ายทอดและส่งเสริมองค์ความรู้งานศิลปะร่วมสมัยในท้องถิ่น
(วันที่ ๑-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ สถานที่จัด จังหวัดสุโขทัย ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่)

+ โครงการศึกษารูปแบบศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน
ชื่อกิจกรรม: หุ่นสายร่วมสมัยกับการประยุกต์สู่ศิลปะท้องถิ่นครั้งที่ 1
วันที่ ๑๘-๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๖
สถานที่จัด : จ.ชัยนาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๖

+ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๖

Font Resize
X