ทำเนียบศิลปิน

พินรี สัณฑ์พิทักษ์

Pinaree Sanpitak

สาขา
ทัศนศิลป์
เกี่ยวกับศิลปิน
พินรี เริ่มทำงานและแสดงงานอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เรื่อยมาทั้งในและนอกประเทศ มีผลงานสะสมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างๆ และส่วนบุคคล เธอบอกว่า “การสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นกระบวนการวิเคราะห์และบำบัดตนเอง” สิ่งหนึ่งที่เธอให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือ มันจะต้องเป็นสิ่งที่ท้าทายจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก ไม่เฉพาะของผู้ชมงานแต่ต่อตัวเองด้วย เธอต้องการพยายามให้บังเกิดการขยับขยายตัวของทางการรับรู้และการเปลี่ยนทัศนคติโดยผ่านรูปทรงของนัยของสัญลักษณ์ทางกายภาพที่ชัดเจนและมีพลังของผู้หญิง คือ นม ไม่ว่าจะเป็นผลงานการเขียนรูป ลายเส้น งานบนผืนผ้าใบ ประติมากรรม หรือ งานศิลปะแบบจัดวาง นับตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อยมา ผลงานมีกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมมากขึ้น ผลงานก้าวข้ามขอบเขตเรื่องเพศ หมายที่จะค้นคว้าหาอารมณ์ขัน ความเปราะบาง และความแข็งแกร่งของอารมณ์และจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นสัมผัสทางรูป รส กลิ่น เสียง หรือการจับต้อง
อีเมลshoneye@hotmail.com
การศึกษา
  • 2529B.F.A. Visual Arts and Communication Design, School of Fine Arts and Design University of Tsukuba, Ibaraki, Japan
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2007ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2550
ผลงานที่ผ่านมา
    -