นายบุญเลิศ คําดี

รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(Chief Information Officer : CIO)

วุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรม/ดูงาน (ที่สำคัญ)

2545 –   การอบรมการบริหารงบประมาณและการเงิน รุ่นที่ ๑๓
2548 –  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการสร้างและนําเสนอ
2548 –  หลักสูตรการเขียนโฮมเพจ 2549 -หลักสูตร Office Automation
2549 –  Business English Communication Skill
2550 –  การแก้ปัญหาบนเครื่อง Pc (Pc Maintenance)
2560 –  อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 85

การดูงาน

2550 –   ศึกษาดูงานการดําเนินงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
2550 –   เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Biennale of Sydney ครั้งที่ 18
2556 –   ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอศิลป์ในมหกรรมศิลปะนานาชาติ Singapore Biennale 2013
2556 –   เข้าร่วมงาน Shenzhen Watercolor Biennale 2013 – 2014
2557 –   ศึกษาศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ทางศิลปะ (Art Center)
2557 –   เดินทางไปประชุมร่วมกับสภาศิลปะจาการ์ตา
โครงการวรรณกรรมสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซีย
2558 –  เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะด้านศิลปะร่วมสมัย
ร่วมกับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย รุ่นที่ 6
2561 –  เข้าร่วมงานโครงการตลาดน้ําศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยวิถีไทยสู่สากล

การดํารงตําแหน่งที่สําคัญ

27 ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน                      – รองผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
5 ตุลาคม 2560 – 26 ธันวาคม 2561        – ผู้อํานวยการศูนย์หอศิลป์ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
1 มิถุนายน 2557 – 4 ตุลาคม 2550          – ผู้อํานวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ติดต่อ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Font Resize
X