นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม

รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(Chief Information Officer : CIO)

วุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/ดูงาน (ที่สำคัญ)

2531    –           การอบรมหลักงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
2533    –           การอบรม System Approach to Project Management
2534    –           การอบรม Planning and Public Administration
2535    –           โครงการมิตรภาพศตวรรษที่ ๒๑ ของ Japan International Coorperation Agency (JICA)
2538    –           การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี
2539    –           การอบรมการบริหารและการจัดการสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น
2540    –           โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ
2541    –           การอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
2542    –           การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
2545    –           เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลางสู่การปฏิรูประบบราชการใหม่ ระยะที่ ๑ รุ่นที่ ๖
2549    –           การอบรมผู้บริหารเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๔๙
2557    –           การฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 63

การดูงาน

2544    – Regional Preparatory Consultation for the second World Assembly on Ageing (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
2545    – The 2nd World Assembly on Ageing ณ (ราชอาณาจักรสเปน)
2545    – Asia-Pacific Seminar on Regional Follow-up the Second Word Assembly on Ageing (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
2547    – The Visual Arts (Painting) Project of the Students who have been through
the Art workshop “National Artists and Thai Youth on Art” (สหรัฐอเมริกา)
2550    – การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (สหรัฐอเมริกา)
2553    – โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สาธารณรัฐเกาหลี)
2553    – International Film Festival and Tentative Contemporary Art Program (ญี่ปุ่น)
2555    – Film Creative Industry (สหราชอาณาจักร)
2555    – Film Festival, Canes, France (สาธารณรัฐฝรั่งเศส)
2555    – ร่วมงานบันทึกความร่วมมือเพื่อแปลงอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมและคอนเทนท์ไทยสร้างสรรค์
ให้เป็นทุนระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กับ MDEC (Multimedia Development Corporation Sdn.Bdh. และคอนเทนท์ไทยสร้างสรรค์ให้เป็นทุนระหว่างสำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กับ MDEC (Multimedia Development Corporation Sdn.Bdh. (มาเลเซีย)
2555    – ร่วมงานนิทรรศการ “ไทยไหลนิ่ง” (Thai Exhibition “Thai Transience at the Singapore Art Museum”) (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
2557    –  ร่วมงาน The 3rd International Universal love through Art Watercolar Biennial 2014 (สาธารณรัฐตุรกี)
2558    –  ร่วมงานร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
2558    – ร่วมงาน The 56th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia 2015 (สาธารณรัฐอิตาลี)
2559  – โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 (สหรัฐอเมริกา)
2559    – ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมงานการแสดงและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาส 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนาม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
2560    – ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมหารือ ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนางาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างไทยกับญี่ปุ่น (ญี่ปุน)
2560    – ผู้แทน สศร. ร่วมประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 39 สาธารณรัฐฝรั่งเศสการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ
23 มกราคม 2561 – ปัจจุบัน – รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
1 มกราคม 2558 – 22 มกราคม 2561 – เลขานุการกรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
6 ธันวาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2557 – ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
25 เมษายน – 5 ธันวาคม 2554 – ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
1 ธันวาคม 2547 – 24 เมษายน 2554 – นักวิชาการวัฒนธรรม 8ว สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ
1 พฤศจิกายน 2546 – 30 พฤศจิกายน 2547   – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว สำนักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

2560            ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

ติดต่อ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Font Resize
X