การติดต่อขอรับขัอมูลข่าวสาร เสนอความคิดเห็นหรือขอรับบริการจากกองทุน สามารถติดต่อสอบถามได้ ๓ ช่องทาง ดังต่อไปนี้

๑. ติดต่อด้วยตนเอง
ณ ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ 10 ชั้น 3 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310

๒.ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร
โทรศัพท์ : 02 2093754

๓. ทางสื่อออนไลน์
เว็บไซต์ www.ocac.go.th ข่าวสารกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย

Attachments

Font Resize
X