งานวิจัย ปี ๒๕๕๘

+ โครงการรวบรวมบทความและบทวิจารณ์เกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดย นางกฤติยา กาวีวงศ์

+ โครงการศึกษาบทบาทเชิงรุกของภัณฑารักษ์ต่อพลวัตและการสร้างสมทุนทางวัฒนธรรมแก่ศิลปะร่วมสมัยไทย
โดย นายวรเทพ อรรคบุตร

+ โครงการศึกษาวิจัยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมคนตรีแจ๊สในประเทศไทย
โดย นายพลวิทย์ โอภาพันธุ์

+ โครงการวิจัยสาธารณศิลป์เพื่อนิเวศสุนทรีย์ : กรณีศึกษาพิมพ์ผ้าสด
โดย นายวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

+ การศึกษาและการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์หุ่นตะวันออกและหุ่นตะวันตก
โดย นายนิมิตร พิพิธกุล

งานวิจัย ปี ๒๕๕๗

+ โครงการวิจัย เรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ศิลปะท้องถิ่นโดยใช้หุ่นสายร่วมสมัย
โดย นายนิมิตร พิพิธกุล ศิลปิน

+ โครงการวิจัย เรื่อง“น้ำต้น”อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอนุภาคลุ่มน้ำโขง
โดย รศ.อัญชลี โสมดี สาขาวิชา

+ โครงการวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยผ่านญาณทัศนะในงานศิลปะร่วมสมัย: ชุดความรู้ผ่านการศึกษาพิธีกรรมผีตาโขน
โดย พิเชษฐ์ กลั่นชื่น

 

งานวิจัย ปี ๒๕๕๖

+ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของจังหวัดที่เหมาะสมในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (เบียนนาเล่) A Study for Potential Assessment of a Proper City for an International Art Festival (Biennale)
โดย ทัศนัย เศรษฐเสรี. (๒๕๕๖).

+ การศึกษาศิลปะร่วมสมัยในอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสิงคโปร์
โดย เตยงาม คุปตะบุตร. (๒๕๕๖).

+ การพัฒนางานทัศนศิลป์ร่วมสมัยสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัฒนธรรม : กรณีศึกษาแฟชั่น
โดย ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์. (๒๕๕๖).

+ การศึกษาวงดนตรีไทยร่วมสมัยและผลงานดนตรีไทยร่วมสมัยในสังคมไทยปัจจุบัน
โดย อานันท์ นาคคง. (๒๕๕๖).

งานวิจัย ปี ๒๕๕๕

+ ออกแบบ, ศิลปะปูนปั้น คุณค่า ความหมาย และการถ่ายทอดวิถีชุมขน กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพมงคล (หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดเทพมงคล) ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
โดย ทิพวรรณ พ่อขันชาย. (๒๕๕๕).

+ การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์ลายผ้าแถบลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาบ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
โดย ศักดิ์ชาย สิกขา. (๒๕๕๕).

+ ทัศนศิลป์, ปัจจัยความสำเร็จที่มีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินไทย : กรณีศึกษาตลาดศิลปะร่วมสมัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์และคณะ. (๒๕๕๕).

+ การศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐).
โดย จันทิมา เขียวแก้ว. (๒๕๕๕).

งานวิจัย ปี ๒๕๕๔

+ ออกแบบ, การศึกษาผลงานนักออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยของไทย จาก พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน.
โดย ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์. (๒๕๕๔).

+ ออกแบบ, ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักออกแแบบไทยร่วมสมัย.
โดย ปรีชา ปั้นกล่ำ. (๒๕๕๔).

+ ภาพยนตร์, การศึกษาประวัติศาสตร์ด้านภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองพัทยา.
โดย สุรศักดิ์ สรรพิทักษ์เสรี. (๒๕๕๔).

+ ภาพยนตร์, การทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัฒยาให้เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์. (๒๕๕๔).

งานวิจัย ปี ๒๕๕๓

+ ทัศนศิลป์, ใช้ศิลปะเพื่อการพัฒนาฟื้นฟูจิตใจเด็กที่มีอาการป่วยทางจิด. วิเชียร พันธ์เครือบุตร. (๒๕๕๓). 

+ ทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง, คีตศิลป์, การใช้ศิลปะบำบัดเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูจิตใจผู้ต้องขัง : ในพื้นที่ว่างกับเสรีภาพแห่งสุนทรียะ. ยุพา มหามาตร. (๒๕๕๓).

+ สถาปัตยกรรม, การจัดทำบรรณานุกรมและบทคัดย่อหนังสือสิ่งพิมพ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สถาปัตยกรรม). เกตุชพรรณ์ คำพุฒ และคณะ. (๒๕๕๓).

+ ศิลปะการแสดง, การสร้างฐานองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย – ศิลปะการแสดง. วรรณ์ขวัญ พลจันทร์. (๒๕๕๓).

+ ทัศนศิลป์, คีตศิลป์, การจัดทำบรรณานุกรมและบทคัดย่อหนังสือสิ่งพิมพ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์และคีตศิลป์. กฤษณะพล วัฒนวินยู. (๒๕๕๓).

+ ทัศนศิลป์, การสำรวจและรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานสำคัญของศิลปินด้านทัศนศิลป์ : เฟื้อ หริพิทักษ์. ปริญญา ตันติสุข. (๒๕๕๓).

+ ภาพยนตร์, ภาพอนาคตอาณาจักรภาพยนตร์ในประเทศไทย : แนวทางการสรร้างและบริหารจัดการ. พีรชัย เกิดสินธุ์. (๒๕๕๓).

+ ทั่วไป, ยุทธศาสตร์การโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยเพื่อการสร้างแผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพแก่ธุรกิจศิลป์. นราวัลลภ์ ปฐมวัฒน. (๒๕๕๓).

งานวิจัย ปี ๒๕๕๒

+ ภาพยนตร์, ยุทธศาสตร์การจัดตั้งอาณาจักรภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในประเทศไทย. รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม. (๒๕๕๒). 

+ ทั่วไป, การศึกษาเพื่อกำหนดดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในไทย. ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว. (๒๕๕๒).

+ วรรณศิลป์, เส้นทางก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวรรณศิลป์ของนักเขียนไทยร่วมสมัยรุ่นกลาง (อายุระหว่าง ๓๕ – ๕๐ ปี). อรองค์ ชาคร. (๒๕๕๒).

+ ทัศนศิลป์, วิจัยเส้นทางสู่ความสำเร็จทางทัศนศิลป์ของศิลปินร่วมสมัยในประเทศไทย. อภิศักดิ์ สนจด. (๒๕๕๒).

+ การออกแบบ, แนวทางการพัฒนาเมืองสวยด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : กรณีศึกษาภูมิปัญญาและิถีชีวิตแห่งชุมชนบ้านหมี่ในจังหวัดลำปางกับการพัฒนาการสร้างสรรค์สุนทรียภาพของเครื่องประดับชาติพันธุ์ร่วมสมัย. สุภาวี ศิรินคราภรณ์. (๒๕๕๒).

+ สถาปัตยกรรม, การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย. จิรวัฒน์ พิระสันต์. (๒๕๕๒).

+ ภาพยนตร์, เส้นทางก้าวสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะของศิลปินร่วมสมัย : การศึกษาในงานออกแบบแอนิเมชั่น. เรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์. (๒๕๕๒).

+ ทัศนศิลป์, วรรณศิลป์, ออกแแบ, คีตศิลป์, ศิลปะการแสดง, ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒. ชาญคณิต อาวรณ์. (๒๕๕๒). 

งานวิจัย ปี ๒๕๕๑

+ ทั่วไป, การพัฒนาแนวความคิดการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติในพื้นที่สาธารณะของประเทศไทย. พรรณี วิรุณานนท์. (๒๕๕๑).

+ ทัศนศิลป์, ผลของการใช้ศิลปะบำบัดที่มีต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า. ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์. (๒๕๕๑).

+ สถาปัตยกรรม, การรักษาอัตลักษณ์ใรบริบทโลกาภิวัฒน์ : กรณีศึกษาด้านการออกแบบภายใน. พิศประไพ สาระศาลิน. (๒๕๕๑).

+ การออกแบบ, คุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นกับการนำมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้. ทรงคุณ จันทจร. (๒๕๕๑).

+ ทัศนศิลป์, การใช้ศิลปะบำบัดเพือ่พัฒนาและฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุที่มีอาการทางจิต. ญาดารัตน์ บาลจ่าย และ พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง. (๒๕๕๑).

งานวิจัย ปี ๒๕๕๐

+ ทั่วไป, แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย ในพื้นที่ ๓๕ ไร่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย. ศิริวัฒน์ แสนเสริม. (๒๕๕๐). 

+ ทั่วไป, แนวคิดและรูปแบบการสร้างเครือข่ายหรือองค์กรภาคประชาชนในบริบทศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย กรณีศึกษาภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้. ไชยยศ จันทราทิตย์. (๒๕๕๐)

+ ทั่วไป, การประยุกต์ใช้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในผลงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัย : ไทยร่วมสมัย…อย่างไร. ทัศนัย เศรษฐเสรี.ddd (๒๕๕๐)

 

 

Font Resize
X