งานวิจัย ปี ๒๕๔๙

+ ทั่วไป, เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ. เฉลิมศรี จันทสิงห์. (๒๕๔๙).

+ ทัศนศิลป์, เชียงรายเมืองศิลปิน : ถิ่นทองของศิลปะร่วมสมัย. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (๒๕๔๙).

+ ทัศนศิลป์, รอยพระพุทธบาท : พุทธศิลปกรรมจากมรดกวัฒนธรรมสู่ศิลปกรรมร่วมสมัย. จีราวรรณ แสงเพ็ชร์. (๒๕๔๙).

+ ภาพยนตร์, เอกลักษณ์ไทยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานด้านอุตสาหกรรมสารัตถะ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย. รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม. (๒๕๔๙).

 

งานวิจัย ปี ๒๕๔๘

+ ทัศนศิลป์, การแสดงผลงานของศิลปินร่วมสมัย : ศึกษาเฉพาะ นายมณเฑียร บุญมา. สุธี คุณาวิชยานนท์. (๒๕๔๘).

+ ทั่วไป, วัฒนธรรมวัยรุ่น : การใช้เวลาว่างในยุคสมัยแห่งวัฒนธรรมบริโภค. มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. (๒๕๔๘).

+ ภาพยนตร์, พัฒนาการของภาพยนตร์ไทยในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๘. ชลิดา เอื้อบำรุงจิต. (๒๕๔๘).

+ ทั่วไป, ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย. สุริชัย หวันแก้ว. (๒๕๔๘).

+ ทั่วไป, มาตรการทางกฎหมายภาษีอากร เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม. ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล. (๒๕๔๘).

+ สถาปัตยกรรม, องค์ประกอบการจัดหอศิลป์ร่วมสมัย. คณะศิลปกรรมศาสร์ ม.กรุงเทพ. (๒๕๔๘).

+ การออกแบบ, คุณค่าเอกลักษณ์ศิลปกรรมล้านนากับแนวทางส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. สุรพล ดำริห์กุล. (๒๕๔๘).

+ ทัศนศิลป์, การศึกษาสุนทรียภาพท้องถิ่นผ่านศิลปกรรมสินไซ ภายใต้ปรากฏการณ์ประชานิยม. ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์. (๒๕๔๘).

 

งานวิจัย ปี ๒๕๔๗

+ ทั่วไป, การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การให้สวัสดิการแก่ศิลปินร่วมสมัย.อำนาจ เย็นสบาย. (๒๕๔๗) 

+ ศิลปะการแสดง, การพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยกระบวนการศิลปะการแสดงร่วมสมัยที่เกิดจากการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น. บริษัท โรงเรียนรุ่งอรุณ จำกัด. (๒๕๔๗)

+ เรขศิลป์, การพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไปสู่ตลาดโลก : การออกแบบบรรจุภัณฑ์. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (๒๕๔๗)

+ ทั่วไป, พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย. ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล. (๒๕๔๗)

 

Font Resize
X